Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

3 липня, 2013

АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» на підставі Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 30.06.2013 р., отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» 02.07.2013 р., повідомляє про збільшення пакету власника простих іменних акцій – фізичної особи, що володіє 10 і більше відсотками голосуючих акцій, з 50,5688 % до 50,5699 %, у зв’язку з придбанням фізичною особою акцій банку на вторинному ринку.

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
№ з/п Дата зміни Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 30.06.2013 02.07.2013 Фізична особа - 50,5688 50,5699
Google+