Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

14 березня, 2014

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «БРОКБІЗНЕСБАНК».
  2. Код за ЄДРПОУ: 19357489.
  3. Місцезнаходження: 03057, м. Київ, проспект Перемоги, 41.
  4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 392-30-99, (044) 371-67-01.
  5. Електронна поштова адреса: bank@bankbb.com.
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.bankbb.com.ua/ua/about-bank/scdd/emitetinfo.
  7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.02.2014 Призначено Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» Курений Олександр Вікторович - 0

Рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про виведення з ринку та здійснення тимчасової адміністрації» від 28.02.2014 №9 призначено Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» Куреного Олександра Вікторовича - провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Курений О.В. приступив до виконання обов’язків 03.03.2014.

Курений О.В. (згоди на розкриття паспортних даних не надано) часткою в статутному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Тимчасову адміністрацію в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» запроваджено строком на три місяці з 03.03.2014 по 02.06.2014.

Протягом останніх п’яти років Курений О.В. обіймав посаду провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

У зв’язку із запровадженням в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» тимчасової адміністрації та призначення Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», відповідно до частини першої статті 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», з 03.032014 призупинилися всі повноваження органів управління банку (Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради і Правління) та органів контролю (Ревізійної комісії та Служби внутрішнього аудиту).

ІІІ. Підпис

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

  2. Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»

О.В. Курений

13.03.2014

Google+