Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

17 лютого, 2014

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «БРОКБІЗНЕСБАНК».
  2. Код за ЄДРПОУ: 19357489.
  3. Місцезнаходження: 03057, м. Київ, проспект Перемоги, 41.
  4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 392-30-99, (044) 371-67-01.
  5. Електронна поштова адреса: bank@bankbb.com.
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.bankbb.com.ua/ua/about-bank/scdd/emitetinfo.
  7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
04.02.2014 Призначено Член Правління, Перший заступник Голови Правління Скиба Сергій Анатолійович - 0

Наглядовою радою АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» 04.02.2014 (Протокол б/н від 04.02.2014) прийнято рішення про встановлення посади члена Правління, Першого заступника Голови Правління банку 07.02.2014 і призначення на цю посаду Скиби Сергія Анатолійовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Часткою в статутному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено посадову особу, не визначено.

Протягом останніх п’яти років Скиба С.А. обіймав наступні посади: Радник Голови Правління АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», начальник відділу роботи з корпоративними клієнтами, начальник управління розвитку пасивних та комісійних продуктів ПАТ «РЕАЛ БАНК».

Google+