Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

20 листопада, 2013

1. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «БРОКБІЗНЕСБАНК».
  2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство.
  3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19357489.
  4. Місцезнаходження емітента: 03057, м. Київ, проспект Перемоги, 41.
  5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 392-30-99, (044) 371-67-01.
  6. Електронна поштова адреса емітента: bank@bankbb.com.
  7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.bankbb.com.ua/ua/about-bank/scdd/emitetinfo/.
  8. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу.

2. Текст повідомлення

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

N з/п Дата прийняття рішення Вид цінних паперів, що розміщуються Кількість цінних паперів, що розміщуються (штук) Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн) Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
1 18.11.2013 Акції прості іменні 1 273 162 710 14 475 860 574

18.11.2013 р. позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (Протокол №03/13 від 18.11.2013 р.) прийнято рішення про збільшення статутного капіталу банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій в кількості 1 273 162 710 (Один мільярд двісті сімдесят три мільйони сто шістдесят дві тисячі сімсот десять) простих іменних акцій, існуючої номінальної вартості 11,37 грн (Одинадцять гривень 37 копійок) за одну акцію, загальною номінальною вартістю в сумі 14 475 860 012,70 грн (Чотирнадцять мільярдів чотириста сімдесят п’ять мільйонів вісімсот шістдесят тисяч дванадцять гривень 70 копійок), за рахунок додаткових внесків.

Тип, форма існування цінних паперів, що розміщуються: акції прості іменні, бездокументарної форми існування.

Статутний капітал банку планується збільшити на 14 475 860 012,70 грн (Чотирнадцять мільярдів чотириста сімдесят п’ять мільйонів вісімсот шістдесят тисяч дванадцять гривень 70 копійок), з 2 524 140 000,00 грн (Два мільярди п’ятсот двадцять чотири мільйони сто сорок тисяч гривень 00 копійок) до 17 000 000 012,70 грн (Сімнадцять мільярдів дванадцять гривень 70 копійок), шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості. Номінальна вартість однієї акції складає 11,37 грн (Одинадцять гривень 37 копійок). Запропонована ціна розміщення складає 11,37 грн (Одинадцять гривень 37 копійок) за одну акцію, що дорівнює номінальній вартості однієї акції, та дорівнює ринковій вартості однієї акції, яка визначена відповідно до чинного законодавства, на підставі листа ПрАТ «Українська фондова біржа» станом на 31.10.2013 р.

Інформація про можливість зміни власника значного пакета акцій банку, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій, до завершення розміщення акцій, відсутня.

Співвідношення суми акцій, на яку вони розміщуються, загальної суми цінних паперів банку, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу банку на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу банку становить 574 %.

Права, які отримують власники простих іменних акцій, визначені чинним законодавством України та Статутом банку.

Оплата акцій банку здійснюється виключно грошовими коштами в національній валюті України (гривня) відповідно до вимог чинного законодавства України за рахунок власних грошових коштів акціонерів. Негрошові внески в оплату за акції не передбачаються. Кошти можуть перераховуватися з власних поточних рахунків юридичними особами і фізичними особами у безготівковій формі, та вноситися фізичними особами в готівковій формі до каси банку.

Метою розміщення акцій банку – є збільшення статутного капіталу для подальшого розвитку банку. Кошти, залучені від розміщення акцій, планується використати за такими напрямками: збільшення обсягів активних операцій – 80%, розвиток мережі банку – 10%, впровадження новітніх технологій – 10%.

Рішення про збільшення статутного капіталу банку прийняте акціонерами банку. Розміщення акцій банку буде проводитись виключно серед акціонерів банку зазначених в Реєстрі власників іменних цінних паперів АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», складеному станом на 18.11.2013 р. – дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу банку.

Відомості про кількість акцій, які планує придбати кожен акціонер окремо, відсутні у зв’язку з віддаленістю в часі дати початку розміщення акцій.

Конвертація акцій в інші цінні папери не передбачається.

Google+