Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

9 січня, 2013

1. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «БРОКБІЗНЕСБАНК».
  2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство.
  3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19357489.
  4. Місцезнаходження емітента: 03057, м. Київ, проспект Перемоги, 41.
  5. Міжміський код, телефон та факс емітента: тел./факс (044) 246-66-53.
  6. Електронна поштова адреса емітента: ustf@bankbb.com.
  7. Веб-сайт емітента: www.bankbb.com.ua.
  8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.bankbb.com.ua.
  9. Вид особливої інформації: Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення

АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» на підставі Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 31.12.2012 р., отриманого від  ПАТ «Національний депозитарій України» 03.01.2013 р., повідомляє про збільшення пакету власника простих іменних акцій – фізичної особи, що володіє 10 і більше відсотками голосуючих акцій, з 48,2497 % до 50,5688 %, у зв’язку з придбанням фізичною особою акцій банку на вторинному ринку.

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій


з/п

Дата зміни

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - "фізична особа"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни
(у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни
(у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

31.12.2012

03.01.2013

Фізична особа

-

48,2497

50,5688

Google+