Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

30 жовтня, 2013

1. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «БРОКБІЗНЕСБАНК».
  2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство.
  3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19357489.
  4. Місцезнаходження емітента: 03057, м. Київ, проспект Перемоги, 41.
  5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 392-30-99, (044) 596-03-85.
  6. Електронна поштова адреса емітента: bank@bankbb.com.
  7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.bankbb.com.ua/ua/about-bank/scdd/emitetinfo/.
  8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Загальні відомості

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада* Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.10.2013 Призначено Член Правління Холод Сергій Володимирович - -

Наглядовою радою банку 28.10.2013 р. (Протокол б/н від 28.10.2013 р.) прийнято рішення про встановлення посади члена Правління банку і призначення на цю посаду Холода Сергія Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Часткою в статутному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено посадову особу, не визначено.

Протягом своєї трудової діяльності Холод С.В. обіймав наступні посади: Заступник Голови Правління АТ «ТАСКОМБАНК», Перший заступник Голови Правління, директор з операційної діяльності АТ «Сведбанк», директор департаменту інформаційних технологій АТ «ІНДЕКС-БАНК», начальник управління інформаційних технологій ЗАТ «ОТП БАНК», заступник начальника управління – начальник відділу проектування мережевих технологій в установах Національного банку України управління телекомунікаційних систем департаменту інформатизації Національного банку України.

Google+