Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

29 жовтня, 2013

1. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «БРОКБІЗНЕСБАНК».
  2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство.
  3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19357489.
  4. Місцезнаходження емітента: 03057, м. Київ, проспект Перемоги, 41.
  5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 392-30-99, (044) 596-03-85.
  6. Електронна поштова адреса емітента: bank@bankbb.com.
  7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.bankbb.com.ua/ua/about-bank/scdd/emitetinfo/.
  8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Загальні відомості

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада* Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
24.10.2013 Призначено Член Правління Рибін Леонід Валентинович - -

Наглядовою радою банку 24.10.2013 р. (Протокол б/н від 24.10.2013 р.) прийнято рішення про встановлення посади члена Правління банку і призначення на цю посаду Рибіна Леоніда Валентиновича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Часткою в статутному капіталі банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено посадову особу, не визначено.

Протягом своєї трудової діяльності Рибін Л.В. обіймав наступні посади: директор департаменту по роботі з ключовими клієнтами, виконавчий директор з корпоративного бізнесу, директор департаменту по роботі з корпоративними клієнтами ПАТ «БАНК ФОРУМ», начальник управління проектного фінансування, заступник начальника управління корпоративних кредитів, начальник відділу проектного фінансування управління корпоративних кредитів, начальник сектору середньострокового та проектного фінансування кредитного відділу управління корпоративних клієнтів, старший експерт з клієнтських рахунків відділу корпоративних клієнтів управління корпоративних клієнтів та торгового фінансування, експерт з клієнтських рахунків відділу корпоративних клієнтів управління корпоративних клієнтів та торгового фінансування, старший експерт з кореспондентських відносин відділу казначейства управління казначейства та інвестицій, старший експерт по кореспондентських відносинах управління корпоративної клієнтури АТ «ОТП БАНК».

Google+