Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

18 января, 2013

1. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «БРОКБІЗНЕСБАНК».
  2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство.
  3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19357489.
  4. Місцезнаходження емітента: 03057, м. Київ, проспект Перемоги, 41.
  5. Міжміський код, телефон та факс емітента: тел./факс (044) 246-66-53.
  6. Електронна поштова адреса емітента: ustf@bankbb.com.
  7. Веб-сайт емітента: www.bankbb.com.ua.
  8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.bankbb.com.ua.

1.9. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення

Наглядовою радою банку (Протокол б/н від 16.01.2013 р.) прийнято рішення про звільнення Юрчука Володимира Івановича з посади Заступника Голови Правління банку, 16.01.2013 р., за власним бажанням. Простими іменними акціями банку не володіє. На посаді перебував з 19.04.2002 р. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має. Посада Заступника Голови Правління банку скасована.

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента


з/п

Дата прийняття рішення

Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення

Зміни (призначено, звільнено або відсторонено)

Посада

Строк, на який особу призначено (обрано), або строк, протягом якого особа обіймала посаду (роки)

Прізвище, ім’я, по батькові

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)

Володіє часткою в статутному капіталі емітента (відсотки) 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

16.01.2013

Наглядова рада

звільнено

Заступник Голови Правління

11

Юрчук Володимир Іванович

-

-

Google+